Kategori: General Årsmöte i reducerad form

13:00 -

Styrelsen träffas vid Spruthuset för ett årsmöte med ett begränsat antal deltagare p.g.a. corona epidemien .

Beskrivning av läget hösten 202 kan läsas i bilaga: "Årsmöte edshultshall 2020"

Medlemmar som önskar komma med förslag eller annat likande ombedes ta kontakt med någon i styrelsen före mötet.

Årsmötesprotokoll kommer att publiceras på vår hemsida efter mötet.

 

Dagordning Edshultshalls samhälls-och vägföreningar, den 4 december

kl. 13.00

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • 4 Upprättande av närvaroförteckning
 • 5 Årsmötets behöriga sammankallande
 • 6 Årsmötets behöriga beslutsfattande
 • 7 Dagordningens godkännande. Uppdelning i sedvanlig ordning samhälls-och vägföreningen i separata protokoll
 • 8 Årsberättelse. BR och RR
 • 9 Revisionsberättelse
 • 10 Godkännande av BR och RR
 • 11 Ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12 Beslut om årsavgifter för 2021
 • 13 Val av styrelsemedlemmar 2021
 • 14 Inkomna motioner
 • 15 Övriga frågor
 • 16 Mötets avslutande

 

 

 

iCalGoogle-kalendern

More information about Årsmöte i reducerad form